کارخانه: لوزانو شوک بزرگی به والیبال ایران وارد کرد

کارخانه: لوزانو شوک بزرگی به والیبال ایران وارد کرد
کارشناس والیبال ایران گفت: حضور لوزانو در تیم ملی ایران مانند یک شوک بود و به موفقیت تیم ما منجر شد.

کارخانه: لوزانو شوک بزرگی به والیبال ایران وارد کرد

کارشناس والیبال ایران گفت: حضور لوزانو در تیم ملی ایران مانند یک شوک بود و به موفقیت تیم ما منجر شد.
کارخانه: لوزانو شوک بزرگی به والیبال ایران وارد کرد

Related Posts