چند مهره سرشناس در فهرست مازاد پرسپولیس

چند مهره سرشناس در فهرست مازاد پرسپولیس
گمانه زنی ها در مورد لیست مازاد پرسپولیس زیاد است اما شواهد و قرائن نشان می دهد نفرات سرشناسی در لیست خروجی این باشگاه برای فصل بعد هستند و برانکو در کنار نارضایتی از چند مهره نیمکت نشین سرخ ها، چند مهره فیکس اما پا به سن گذاشته اش را نمی خواهد.

چند مهره سرشناس در فهرست مازاد پرسپولیس

گمانه زنی ها در مورد لیست مازاد پرسپولیس زیاد است اما شواهد و قرائن نشان می دهد نفرات سرشناسی در لیست خروجی این باشگاه برای فصل بعد هستند و برانکو در کنار نارضایتی از چند مهره نیمکت نشین سرخ ها، چند مهره فیکس اما پا به سن گذاشته اش را نمی خواهد.
چند مهره سرشناس در فهرست مازاد پرسپولیس

مرکز فیلم

دانلود فیلم خارجی

Related Posts