چرا عربستان ائتلاف را با حلقه اول متحدانش شکست؟!

چرا عربستان ائتلاف را با حلقه اول متحدانش شکست؟!
منازعات اعراب منطقه آتش زیر خاکستری است که تاریخ هر چند کوتاه این کشورها گواه آن است و این آتش اینبار با بهانه حمایت از تروریسم علیه قطر شعله‌ور شده است.

چرا عربستان ائتلاف را با حلقه اول متحدانش شکست؟!

منازعات اعراب منطقه آتش زیر خاکستری است که تاریخ هر چند کوتاه این کشورها گواه آن است و این آتش اینبار با بهانه حمایت از تروریسم علیه قطر شعله‌ور شده است.
چرا عربستان ائتلاف را با حلقه اول متحدانش شکست؟!

Related Posts