پشت پرده حوادث خونین سریالی ریلی سمنان + فیلم

پشت پرده حوادث خونین سریالی ریلی سمنان + فیلم
با توجه به این که حادثۀ سال 93 ایستگاه “امروان” دامغان در حوزه ریلی شمال شرق کشور قرار داشت و حادثه امروز نیز در همین محدوده و شبیه به همان حادثه است، این پرسش ایجاد می شود که درصورت انجام شدن اقدامات لازم، چرا ما باید باز شاهد از دست دادن جان هموطنان مان به خصوص در این مسیر باشیم؟ آیا این بی تدبیری مسئولین و بی توجهی آن ها به حفظ جان مسافران را نشان نمی دهد؟

پشت پرده حوادث خونین سریالی ریلی سمنان + فیلم

با توجه به این که حادثۀ سال 93 ایستگاه “امروان” دامغان در حوزه ریلی شمال شرق کشور قرار داشت و حادثه امروز نیز در همین محدوده و شبیه به همان حادثه است، این پرسش ایجاد می شود که درصورت انجام شدن اقدامات لازم، چرا ما باید باز شاهد از دست دادن جان هموطنان مان به خصوص در این مسیر باشیم؟ آیا این بی تدبیری مسئولین و بی توجهی آن ها به حفظ جان مسافران را نشان نمی دهد؟
پشت پرده حوادث خونین سریالی ریلی سمنان + فیلم

Related Posts