پايان فاز اول تصویربرداری سريال «آنام»/ فاز دوم با انتخاب چند بازيگر جديد بزودی کلید می‌خورد

پايان فاز اول تصویربرداری سريال «آنام»/ فاز دوم با انتخاب چند بازيگر جديد بزودی کلید می‌خورد
با ضبط سكانس پايانی كار در كليبر، تصويربرداری سريال آنام در فاز اول به پايان رسيد.

پايان فاز اول تصویربرداری سريال «آنام»/ فاز دوم با انتخاب چند بازيگر جديد بزودی کلید می‌خورد

با ضبط سكانس پايانی كار در كليبر، تصويربرداری سريال آنام در فاز اول به پايان رسيد.
پايان فاز اول تصویربرداری سريال «آنام»/ فاز دوم با انتخاب چند بازيگر جديد بزودی کلید می‌خورد

Related Posts