وقتی برف یزد را هم سفید کرد!

وقتی برف یزد را هم سفید کرد!
شهر کویری یزد نیز با بارش برف پاییزی سفیدپوش شد.

وقتی برف یزد را هم سفید کرد!

شهر کویری یزد نیز با بارش برف پاییزی سفیدپوش شد.
وقتی برف یزد را هم سفید کرد!

Related Posts