واسطه ها عامل تفاوت قیمت گوشت در بازار

واسطه ها عامل تفاوت قیمت گوشت در بازار
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور گفت: گوشت با قیمت یکسان عرضه می شود اما دلالان عامل تفاوت آن در سطح شهر هستند.

واسطه ها عامل تفاوت قیمت گوشت در بازار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور گفت: گوشت با قیمت یکسان عرضه می شود اما دلالان عامل تفاوت آن در سطح شهر هستند.
واسطه ها عامل تفاوت قیمت گوشت در بازار

Related Posts