واردات نوار تفلون از چین و هند!

واردات نوار تفلون از چین و هند!
بر اساس آمار گمرک کشور چین با 86 تن و 403 کیلوگرم صادرات نوار تفلون به کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

واردات نوار تفلون از چین و هند!

بر اساس آمار گمرک کشور چین با 86 تن و 403 کیلوگرم صادرات نوار تفلون به کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
واردات نوار تفلون از چین و هند!

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts