میزبانی پایگاه آداب زیارت حرم رضوی از زائران دهه آخر صفر

میزبانی پایگاه آداب زیارت حرم رضوی از زائران دهه آخر صفر
در آستانه دهه پایانی صفر پایگاه آداب زیارت حرم رضوی میزبان زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خواهد بود.

میزبانی پایگاه آداب زیارت حرم رضوی از زائران دهه آخر صفر

در آستانه دهه پایانی صفر پایگاه آداب زیارت حرم رضوی میزبان زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خواهد بود.
میزبانی پایگاه آداب زیارت حرم رضوی از زائران دهه آخر صفر

Related Posts