مطبوعات سه وظیفه کلیدی در بسط شهر خلاق دارند

مطبوعات سه وظیفه کلیدی در بسط شهر خلاق دارند
یکی از مهمترین عناصر شهرهای خلاق، مطبوعات هستند که چند وظیفه مهم را برعهده دارند. اولین شرط شهرهای خلاق، توسعه مشارکت شهروندان در اراده شهر با ارایه نظرات و ایده هاست. نخستین نقش آفرینی مطبوعات در توسعه مشارکت شهروندان، انعکاس نظرات و ایده های آنها برای عملیاتی شدن در شهر است.

مطبوعات سه وظیفه کلیدی در بسط شهر خلاق دارند

یکی از مهمترین عناصر شهرهای خلاق، مطبوعات هستند که چند وظیفه مهم را برعهده دارند. اولین شرط شهرهای خلاق، توسعه مشارکت شهروندان در اراده شهر با ارایه نظرات و ایده هاست. نخستین نقش آفرینی مطبوعات در توسعه مشارکت شهروندان، انعکاس نظرات و ایده های آنها برای عملیاتی شدن در شهر است.
مطبوعات سه وظیفه کلیدی در بسط شهر خلاق دارند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts