مصر هرگونه حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرد

مصر هرگونه حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه مصر اخبار برخی رسانه های عربی در خصوص حضور نظامی این کشور در سوریه را تکذیب کرد.

مصر هرگونه حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر اخبار برخی رسانه های عربی در خصوص حضور نظامی این کشور در سوریه را تکذیب کرد.
مصر هرگونه حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرد

Related Posts