مشاهده آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های پارسیان

مشاهده آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های پارسیان
آفت سوسک سرخرطومی حنایی در دو هکتار از نخلستان های شهر دشتی پارسیان مشاهده شده است.

مشاهده آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های پارسیان

آفت سوسک سرخرطومی حنایی در دو هکتار از نخلستان های شهر دشتی پارسیان مشاهده شده است.
مشاهده آفت سوسک سرخرطومی در نخلستان‌های پارسیان

Related Posts