مسمومیت 17 نفر با گاز منو اکسیدکربن دربابل

مسمومیت 17 نفر با گاز منو اکسیدکربن دربابل
رئیس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس 115 بابل گفت که مسمومیت با گاز منواکسید کربن یکشنبه شب 17 نفر از عزاداران را از حسینه ای در این شهرستان روانه بیمارستان کرد.

مسمومیت 17 نفر با گاز منو اکسیدکربن دربابل

رئیس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس 115 بابل گفت که مسمومیت با گاز منواکسید کربن یکشنبه شب 17 نفر از عزاداران را از حسینه ای در این شهرستان روانه بیمارستان کرد.
مسمومیت 17 نفر با گاز منو اکسیدکربن دربابل

Related Posts