مرکل: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است

مرکل: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است
صدراعظم آلمان تاکید کرد دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی همانند مقررات بازارهای مالی در گروه 20 است.

مرکل: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است

صدراعظم آلمان تاکید کرد دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی همانند مقررات بازارهای مالی در گروه 20 است.
مرکل: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است

Related Posts