مرمت بازار آهنگران و بنک‌داران کرمانشاه در دست انجام است

مرمت بازار آهنگران و بنک‌داران کرمانشاه در دست انجام است
پروژه مرمتی بازار آهنگران و بنک‌داران با هدف احیاء و باززنده سازی یکی از بازارهای مهم و تاریخی کرمانشاه درحال انجام است.

مرمت بازار آهنگران و بنک‌داران کرمانشاه در دست انجام است

پروژه مرمتی بازار آهنگران و بنک‌داران با هدف احیاء و باززنده سازی یکی از بازارهای مهم و تاریخی کرمانشاه درحال انجام است.
مرمت بازار آهنگران و بنک‌داران کرمانشاه در دست انجام است

Related Posts