مراسم خطبه خوانی خادمان اخت الرضا،حضرت فاطمه معصومه(س)+تصاویر

مراسم خطبه خوانی خادمان اخت الرضا،حضرت فاطمه معصومه(س)+تصاویر
درسالروزشهادت علی بن موسی الرضا(ع)خادمان کریمه اهل بیت(س)درقالب دسته های عزاداری برای عرض تسلیت به سمت حرم حضرت معصومه حرکت ومراسم خطبه خوانی اجراشد.

مراسم خطبه خوانی خادمان اخت الرضا،حضرت فاطمه معصومه(س)+تصاویر

درسالروزشهادت علی بن موسی الرضا(ع)خادمان کریمه اهل بیت(س)درقالب دسته های عزاداری برای عرض تسلیت به سمت حرم حضرت معصومه حرکت ومراسم خطبه خوانی اجراشد.
مراسم خطبه خوانی خادمان اخت الرضا،حضرت فاطمه معصومه(س)+تصاویر

Related Posts