ماجرای سرقت یک ایزوتوپ از تاسیسات هسته ای بوشهر چیست؟

ماجرای سرقت یک ایزوتوپ از تاسیسات هسته ای بوشهر چیست؟
ایریدیوم 192 از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک ماده رادیو اکتیو از نوع دوم و یک ایزوتوپ ناپایدار طبقه بندی شده است که هم اشعه گاما و هم الکترون را به اطراف خود ساتع میکند. مواد رادیو اکیتو از نوع دوم از گونه ای هستند که مجاورت انسان با آنها برای چند ساعت پیاپی یا چند روز میتواند منجر به مرگ آنی شود.

ماجرای سرقت یک ایزوتوپ از تاسیسات هسته ای بوشهر چیست؟

ایریدیوم 192 از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک ماده رادیو اکتیو از نوع دوم و یک ایزوتوپ ناپایدار طبقه بندی شده است که هم اشعه گاما و هم الکترون را به اطراف خود ساتع میکند. مواد رادیو اکیتو از نوع دوم از گونه ای هستند که مجاورت انسان با آنها برای چند ساعت پیاپی یا چند روز میتواند منجر به مرگ آنی شود.
ماجرای سرقت یک ایزوتوپ از تاسیسات هسته ای بوشهر چیست؟

Related Posts