لیون 1 – پاری سن ژرمن 2/کاوانی 3 امتیاز را به پاریس برد

لیون 1 – پاری سن ژرمن 2/کاوانی 3 امتیاز را به پاریس برد
در ادامه هفته چهاردهم لوشامپیونه فرانسه تیم پاری سن ژرمن مهمان لیون بودکه با درخشش کاوانی دو بر یک این تیم را شکست داد.

لیون 1 – پاری سن ژرمن 2/کاوانی 3 امتیاز را به پاریس برد

در ادامه هفته چهاردهم لوشامپیونه فرانسه تیم پاری سن ژرمن مهمان لیون بودکه با درخشش کاوانی دو بر یک این تیم را شکست داد.
لیون 1 – پاری سن ژرمن 2/کاوانی 3 امتیاز را به پاریس برد

Related Posts