فروع دين را نام ببريد

فروع دين را نام ببريد
در اصطلاح دین اسلام فروع دين را بر مسائلی اطلاق می کنند که به عمل و عبادات مربوط است.

فروع دين را نام ببريد

در اصطلاح دین اسلام فروع دين را بر مسائلی اطلاق می کنند که به عمل و عبادات مربوط است.
فروع دين را نام ببريد

Related Posts