عکس/ شهادت فرمانده برجسته قدس

عکس/ شهادت فرمانده برجسته قدس
احمد الرافع از قهرمان های فلسطینی این روزهای آزادسازی شهر حلب، و از فرماندهان برجسته تیپ فلسطینی قدس دیروز در سوریه به شهادت رسید.

عکس/ شهادت فرمانده برجسته قدس

احمد الرافع از قهرمان های فلسطینی این روزهای آزادسازی شهر حلب، و از فرماندهان برجسته تیپ فلسطینی قدس دیروز در سوریه به شهادت رسید.
عکس/ شهادت فرمانده برجسته قدس

Related Posts