عکس/ امواجی که هنگام قد کشیدن یخ می‌زنند!

عکس/ امواجی که هنگام قد کشیدن یخ می‌زنند!
“لوید میودیل” هنرمندی زاده سواحل جنوبی استرالیاست که متولد شدن در چنین فضایی او را تبدیل به یک عکاس حرفه‌ای اقیانوسها کرده است.

عکس/ امواجی که هنگام قد کشیدن یخ می‌زنند!

“لوید میودیل” هنرمندی زاده سواحل جنوبی استرالیاست که متولد شدن در چنین فضایی او را تبدیل به یک عکاس حرفه‌ای اقیانوسها کرده است.
عکس/ امواجی که هنگام قد کشیدن یخ می‌زنند!

Related Posts