عزل مدیر عامل راه آهن باید در دستور کار قرار گیرد

عزل مدیر عامل راه آهن باید در دستور کار قرار گیرد
نائب رئیس کمیسیون دوم عمران مجلس شورای اسلامی گفت:براساس اساسنامه، مدیر عامل راه آهن اختیارات تام دارد از این رو به سبب ضعف در مدیریت و کمبود توجه به سیستم کنترل قطارها باید از این سمت عزل شود.

عزل مدیر عامل راه آهن باید در دستور کار قرار گیرد

نائب رئیس کمیسیون دوم عمران مجلس شورای اسلامی گفت:براساس اساسنامه، مدیر عامل راه آهن اختیارات تام دارد از این رو به سبب ضعف در مدیریت و کمبود توجه به سیستم کنترل قطارها باید از این سمت عزل شود.
عزل مدیر عامل راه آهن باید در دستور کار قرار گیرد

Related Posts