عربستان به دنبال گسترش وهابیت در نیجریه

عربستان به دنبال گسترش وهابیت در نیجریه
عربستان در شمال نیجریه از رهبران سلفی – وهابی پشتیبانی می‌کند تا آنان با تبلیغات خود وهابیت را در این کشور و قاره آفریقا گسترش دهند.

عربستان به دنبال گسترش وهابیت در نیجریه

عربستان در شمال نیجریه از رهبران سلفی – وهابی پشتیبانی می‌کند تا آنان با تبلیغات خود وهابیت را در این کشور و قاره آفریقا گسترش دهند.
عربستان به دنبال گسترش وهابیت در نیجریه

Related Posts