طرح هادی در 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار

طرح هادی در 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار
98 درصد روستاهای کشور که بیش از 20 خانوار در آن زندگی می کنند، طرح هادی دارند.

طرح هادی در 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار

98 درصد روستاهای کشور که بیش از 20 خانوار در آن زندگی می کنند، طرح هادی دارند.
طرح هادی در 98 درصد روستاهای بالای 20 خانوار

oxin channel

Related Posts