صادرات گاز از طریق خط لوله مقرون به صرفه نیست

صادرات گاز از طریق خط لوله مقرون به صرفه نیست
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در قیمت فعلی نفت، سود خالص حاصل از صادرات گاز به بازارهای صادراتی، بین ۰ تا ۱۰ سنت در هر مترمکعب است که به نظر می رسد صادرات آن توجیه اقتصادی ندارد.

صادرات گاز از طریق خط لوله مقرون به صرفه نیست

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در قیمت فعلی نفت، سود خالص حاصل از صادرات گاز به بازارهای صادراتی، بین ۰ تا ۱۰ سنت در هر مترمکعب است که به نظر می رسد صادرات آن توجیه اقتصادی ندارد.
صادرات گاز از طریق خط لوله مقرون به صرفه نیست

Related Posts