صادرات ماه اکتبر چین بیش از حد انتظار کاهش داشت

صادرات ماه اکتبر چین بیش از حد انتظار کاهش داشت
واردات و صادرات چین در ماه اکتبر بیش از آن چه که انتظار می رفت کاهش داشت. تقاضای ضعیف داخلی و جهانی در پایداری رونق فعالیت اقتصادی بزرگترین کشور تجاری جهان شبهه ایجاد کرده است.

صادرات ماه اکتبر چین بیش از حد انتظار کاهش داشت

واردات و صادرات چین در ماه اکتبر بیش از آن چه که انتظار می رفت کاهش داشت. تقاضای ضعیف داخلی و جهانی در پایداری رونق فعالیت اقتصادی بزرگترین کشور تجاری جهان شبهه ایجاد کرده است.
صادرات ماه اکتبر چین بیش از حد انتظار کاهش داشت

واتساپ جی بی

Related Posts