شعر جوان سرشار از اندیشه های نو است

شعر جوان سرشار از اندیشه های نو است
شعر جوان همان طور که از نامش پیداست؛ شعری است جوان که از اندیشه و نگرشی نو برخوردار است.

شعر جوان سرشار از اندیشه های نو است

شعر جوان همان طور که از نامش پیداست؛ شعری است جوان که از اندیشه و نگرشی نو برخوردار است.
شعر جوان سرشار از اندیشه های نو است

Related Posts