ششمین باخت سریالی ماشین‌سازی در روز تحقیر آندو

ششمین باخت سریالی ماشین‌سازی در روز تحقیر آندو
خطیبی دقیقه 37 بازی آندرانیک تیموریان را در شرایطی که هیچ مصدومیتی نداشت از زمین بازی بیرون کشید تا موجب لبخند تلخ تمسخر این ستاره ملی پوش شود.

ششمین باخت سریالی ماشین‌سازی در روز تحقیر آندو

خطیبی دقیقه 37 بازی آندرانیک تیموریان را در شرایطی که هیچ مصدومیتی نداشت از زمین بازی بیرون کشید تا موجب لبخند تلخ تمسخر این ستاره ملی پوش شود.
ششمین باخت سریالی ماشین‌سازی در روز تحقیر آندو

Related Posts