سیف الاسلام قذافی آزاد شد

سیف الاسلام قذافی آزاد شد
سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر سابق لیبی آزاد و به مکان نامعلومی در این کشور منتقل شد.

سیف الاسلام قذافی آزاد شد

سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر سابق لیبی آزاد و به مکان نامعلومی در این کشور منتقل شد.
سیف الاسلام قذافی آزاد شد

Related Posts