روسیه از آزادسازی کامل جاده کاستیلو خبر داد

روسیه از آزادسازی کامل جاده کاستیلو خبر داد
روسیه اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه جاده کاستیلو را به طور کامل آزاد کردند.

روسیه از آزادسازی کامل جاده کاستیلو خبر داد

روسیه اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه جاده کاستیلو را به طور کامل آزاد کردند.
روسیه از آزادسازی کامل جاده کاستیلو خبر داد

Related Posts