روز طبیعت؛ فرصتی برای اندیشیدن به خالق هستی

روز طبیعت؛ فرصتی برای اندیشیدن به خالق هستی
خداوند در قرآن کریم به آیات و نشانه های خود در طبیعت قسم خورده است، به همین خاطر هم ما بندگان موظفیم در حفظ و نگهداری از این آیات الهی تلاش کنیم.

روز طبیعت؛ فرصتی برای اندیشیدن به خالق هستی

خداوند در قرآن کریم به آیات و نشانه های خود در طبیعت قسم خورده است، به همین خاطر هم ما بندگان موظفیم در حفظ و نگهداری از این آیات الهی تلاش کنیم.
روز طبیعت؛ فرصتی برای اندیشیدن به خالق هستی

خرید بک لینک

Related Posts