رهایی از معضل بیکاری با رفع رکود تولید و مسکن

رهایی از معضل بیکاری با رفع رکود تولید و مسکن
یک کارشناس اقتصادی گفت:دولت موظف است به جای اعطای وام های اندک ازدواج، از طریق رفع رکود در بخش مسکن و نیز کاهش سود تسهیلات صنایع رکود زده ،در مسیر اشتغالزایی قشر جوان کشور گام بردارد.

رهایی از معضل بیکاری با رفع رکود تولید و مسکن

یک کارشناس اقتصادی گفت:دولت موظف است به جای اعطای وام های اندک ازدواج، از طریق رفع رکود در بخش مسکن و نیز کاهش سود تسهیلات صنایع رکود زده ،در مسیر اشتغالزایی قشر جوان کشور گام بردارد.
رهایی از معضل بیکاری با رفع رکود تولید و مسکن

Related Posts