دیدار ستاره تیم ملی با پروفسور سمیعی

دیدار ستاره تیم ملی با پروفسور سمیعی
ستاره تیم ملی بعد از دیدار با پروفسور سمیعی گفت: خیلی خوشحال شدم که این افتخار نصیبم شد امروز به دیدار پروفسور سمیعی بروم و در مطب ایشان حضور پیدا کنم.

دیدار ستاره تیم ملی با پروفسور سمیعی

ستاره تیم ملی بعد از دیدار با پروفسور سمیعی گفت: خیلی خوشحال شدم که این افتخار نصیبم شد امروز به دیدار پروفسور سمیعی بروم و در مطب ایشان حضور پیدا کنم.
دیدار ستاره تیم ملی با پروفسور سمیعی

Related Posts