دوقلو زایی خطر تولد نوزادان نارس را افزایش می دهد/ NICU کودکان مرهمی بر درد تولد نوزادان نارس

دوقلو زایی خطر تولد نوزادان نارس را افزایش می دهد/ NICU کودکان مرهمی بر درد تولد نوزادان نارس
با توجه به تولد نوزادان نارس در کشور و کمبود امکانات مراقبتی برای آنها، مسئولان به فکر چاره اندیشی افتاده اند.

دوقلو زایی خطر تولد نوزادان نارس را افزایش می دهد/ NICU کودکان مرهمی بر درد تولد نوزادان نارس

با توجه به تولد نوزادان نارس در کشور و کمبود امکانات مراقبتی برای آنها، مسئولان به فکر چاره اندیشی افتاده اند.
دوقلو زایی خطر تولد نوزادان نارس را افزایش می دهد/ NICU کودکان مرهمی بر درد تولد نوزادان نارس

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts