دستگیر شکارچی قوچ وحشی درکلات

دستگیر شکارچی قوچ وحشی درکلات
سرپرست حفاظت محیط زیست کلات از دستگیری یک شکارچی شکارچی قوچ وحشی دراین شهرستان خبرداد.

دستگیر شکارچی قوچ وحشی درکلات

سرپرست حفاظت محیط زیست کلات از دستگیری یک شکارچی شکارچی قوچ وحشی دراین شهرستان خبرداد.
دستگیر شکارچی قوچ وحشی درکلات

Related Posts