درگذشت وزیر انرژی آذربایجان بر اثر عارضه قلبی

درگذشت وزیر انرژی آذربایجان بر اثر عارضه قلبی
ناطق علی‌یف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان روز جمعه یک روز پس از اینکه به دلیل عارضه قلبی به برای درمان به بیمارستانی در استانبول منتقل شد، درگذشت.

درگذشت وزیر انرژی آذربایجان بر اثر عارضه قلبی

ناطق علی‌یف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان روز جمعه یک روز پس از اینکه به دلیل عارضه قلبی به برای درمان به بیمارستانی در استانبول منتقل شد، درگذشت.
درگذشت وزیر انرژی آذربایجان بر اثر عارضه قلبی

Related Posts