دادگاه مصر رای به مصری بودن جزایرتیران-صنافیر داد

دادگاه مصر رای به مصری بودن جزایرتیران-صنافیر داد
اعتراض دولت مصر به حکم دیوان عدالت اداری این کشور مبنی بر ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای آبی بین عربستان و مصر رد شد.

دادگاه مصر رای به مصری بودن جزایرتیران-صنافیر داد

اعتراض دولت مصر به حکم دیوان عدالت اداری این کشور مبنی بر ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای آبی بین عربستان و مصر رد شد.
دادگاه مصر رای به مصری بودن جزایرتیران-صنافیر داد

دانلود بیتالک

Related Posts