خواندن ادبیات انتظارات را دو چندان می کند

خواندن ادبیات انتظارات را دو چندان می کند
از کسی که ادبیات خوانده انتظار می رود؛ تاریخ را بداند، منطق را بفهمد و با فلسفه هم آشنا باشد.

خواندن ادبیات انتظارات را دو چندان می کند

از کسی که ادبیات خوانده انتظار می رود؛ تاریخ را بداند، منطق را بفهمد و با فلسفه هم آشنا باشد.
خواندن ادبیات انتظارات را دو چندان می کند

Related Posts