حکم جلب «محمود صادقی» پابرجاست

حکم جلب «محمود صادقی» پابرجاست
یک منبع آگاه با بیان اینکه حکم جلب محمود صادقی پابرجاست، گفت: نماینده مجلس مصونیتی در قبال جرم یا تضییع حقوق اشخاص ندارد.

حکم جلب «محمود صادقی» پابرجاست

یک منبع آگاه با بیان اینکه حکم جلب محمود صادقی پابرجاست، گفت: نماینده مجلس مصونیتی در قبال جرم یا تضییع حقوق اشخاص ندارد.
حکم جلب «محمود صادقی» پابرجاست

Related Posts