حمله ملخ آسیایی از افغانستان به هیرمند

حمله ملخ آسیایی از افغانستان به هیرمند
حمله ملخ آسیایی به منطقه هیرمند سیستان با واکنش سریع سازمان حفظ نباتات در سطح ۶ هزار هکتار در مدت ۱۰ روز کنترل شد.

حمله ملخ آسیایی از افغانستان به هیرمند

حمله ملخ آسیایی به منطقه هیرمند سیستان با واکنش سریع سازمان حفظ نباتات در سطح ۶ هزار هکتار در مدت ۱۰ روز کنترل شد.
حمله ملخ آسیایی از افغانستان به هیرمند

دانلود ایمو برای گوشی

Related Posts