حضور مهدوی کیا در منزل پورحیدری

حضور مهدوی کیا در منزل پورحیدری
در ادامه ابراز همدردی بازیکنان و شاگردان سابق پورحیدری با خانواده وی این بار مهدی مهدوی کیا در منزل آن مرحوم حاضر شد و با همسر و پسر آن مرحوم ابراز همدردی کرد.

حضور مهدوی کیا در منزل پورحیدری

در ادامه ابراز همدردی بازیکنان و شاگردان سابق پورحیدری با خانواده وی این بار مهدی مهدوی کیا در منزل آن مرحوم حاضر شد و با همسر و پسر آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
حضور مهدوی کیا در منزل پورحیدری

نصب بیتالک

Related Posts