حال اهواز خوب نیست

حال اهواز خوب نیست
آلودگی هوای اهواز و عوامل تنگی نفس شهروندان این شهر همچنان به قوت خود باقیست.

حال اهواز خوب نیست

آلودگی هوای اهواز و عوامل تنگی نفس شهروندان این شهر همچنان به قوت خود باقیست.
حال اهواز خوب نیست

Related Posts