حاشیه‌ و متن تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد

حاشیه‌ و متن تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد
مراسم تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد با سخنرانی هنرمندان و اظهارات صریح علی جنتی (وزیر سابق ارشاد) همراه شد و صالحی امیری (وزیر جدید ارشاد) هم تاکید کرد که ما آمده‌ایم تا شما احساس آرامش و امنیت کنید.

حاشیه‌ و متن تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد

مراسم تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد با سخنرانی هنرمندان و اظهارات صریح علی جنتی (وزیر سابق ارشاد) همراه شد و صالحی امیری (وزیر جدید ارشاد) هم تاکید کرد که ما آمده‌ایم تا شما احساس آرامش و امنیت کنید.
حاشیه‌ و متن تودیع و معارفه‌ وزرای ارشاد

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts