تکمیل احداث زمین بازی بوستان شقایق

تکمیل احداث زمین بازی بوستان شقایق
مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: احداث زمین بازی کودکان در بوستان شقایق با اعتبار 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شد.

تکمیل احداث زمین بازی بوستان شقایق

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: احداث زمین بازی کودکان در بوستان شقایق با اعتبار 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شد.
تکمیل احداث زمین بازی بوستان شقایق

Related Posts