تظاهرات مقابل کنسولگری آمریکا در اعتراض به سفر اوباما به یونان

تظاهرات مقابل کنسولگری آمریکا در اعتراض به سفر اوباما به یونان
شماری از شهروندان یونانی در اعتراض به سفر اوباما به کشورشان در مقابل کنسولگیری آمریکا تظاهرات کردند.

تظاهرات مقابل کنسولگری آمریکا در اعتراض به سفر اوباما به یونان

شماری از شهروندان یونانی در اعتراض به سفر اوباما به کشورشان در مقابل کنسولگیری آمریکا تظاهرات کردند.
تظاهرات مقابل کنسولگری آمریکا در اعتراض به سفر اوباما به یونان

oxin channel

Related Posts