تذکر قاطع محسن رضایی به مسئولین در پی حادثه تصادف دو قطار + اینستاپست

تذکر قاطع محسن رضایی به مسئولین در پی حادثه تصادف دو قطار + اینستاپست
سرلشکر محسن رضایی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش مدیریت و توجه به منابع انساني را مهمتر از فناوری دانست.

تذکر قاطع محسن رضایی به مسئولین در پی حادثه تصادف دو قطار + اینستاپست

سرلشکر محسن رضایی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش مدیریت و توجه به منابع انساني را مهمتر از فناوری دانست.
تذکر قاطع محسن رضایی به مسئولین در پی حادثه تصادف دو قطار + اینستاپست

Related Posts