بانک های پاکستان هم با ایران کار نمی کنند

بانک های پاکستان هم با ایران کار نمی کنند
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف را یکی از نتایج مورد انتظار از برجام خواند که به دلیل فقدان اثرگذاری بر نظام بانکی بازارهای هدف، تا امروز محقق نشده است.

بانک های پاکستان هم با ایران کار نمی کنند

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف را یکی از نتایج مورد انتظار از برجام خواند که به دلیل فقدان اثرگذاری بر نظام بانکی بازارهای هدف، تا امروز محقق نشده است.
بانک های پاکستان هم با ایران کار نمی کنند

Related Posts