بازداشت پناهجوی سوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آلمان

بازداشت پناهجوی سوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آلمان
یک پناهجوی سوری در آلمان به اتهام تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی این کشور، دستگیر شد.

بازداشت پناهجوی سوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آلمان

یک پناهجوی سوری در آلمان به اتهام تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی این کشور، دستگیر شد.
بازداشت پناهجوی سوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آلمان

Related Posts