ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند
شرکت ایرباس در چهارچوب سیاست های ادغام فعالیت های خود و رقابت بهتر با رقیب آمریکایی اش بوئینگ و سایر شرکت ها، قصد دارد بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارکنان خود را در اروپا از کار بیکار کند.

ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

شرکت ایرباس در چهارچوب سیاست های ادغام فعالیت های خود و رقابت بهتر با رقیب آمریکایی اش بوئینگ و سایر شرکت ها، قصد دارد بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارکنان خود را در اروپا از کار بیکار کند.
ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

Related Posts