ایجاد سال گذشته 23 هزار شغل در کرمانشاه

ایجاد سال گذشته 23 هزار شغل در کرمانشاه
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته بیش از 23 هزار نفر در کرمانشاه مشغول به کار شدند.

ایجاد سال گذشته 23 هزار شغل در کرمانشاه

معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته بیش از 23 هزار نفر در کرمانشاه مشغول به کار شدند.
ایجاد سال گذشته 23 هزار شغل در کرمانشاه

Related Posts